آدرس پستی : گلستان - گرگان - عدالت 45 - مجتمع شهری - طبقه 4 - واحد 9 - کدپستی: 4917888755

تلفن تماس روابط عمومی :   وفایی 09114221533